Diensten

Gespecialiseerd in het opstellen van de volgende uitgangspuntendocumenten:

Brandmeldinstallaties
Ontruimingsalarminstallaties (luid en stil alarm)
Blusgasinstallaties
Sprinkler(meld)installaties
Rookbeheersingsinstallaties (rook- en warmte-afvoersystemen, overdruksystemen)
Noodverlichting en vluchtwegsignalering

Verder kunnen wij voor u de volgende diensten uitvoeren en u hierin volledig ontzorgen, van aanvraag tot realisatie:

Tijdens een inspectie zal een brandpreventie deskundige uw gebouw bekijken en controleren op diverse brandveiligheidsaspecten zoals o.a. de brandscheidingen, de brandcompartimenten, vluchtwegen, vlucht- en nooddeuren, brandslanghaspels, noodverlichting, vluchtroute-aanduiding, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en eventueel andere aanwezige brandveiligheidsinstallaties.

Daarnaast worden ook de organisatorische factoren beoordeeld zoals de gebruiksvergunning, ontruimingsplan, ontruimingsplattegronden en de BHV organisatie. Het totale onderzoek wordt gebaseerd op basis van geldende regelgeving (Bouwbesluit 2012) en uit oogpunt van integrale brandveiligheid. Het onderzoek zal duidelijk maken welke knelpunten aanwezig zijn in relatie tot de regelgeving en welke maatregelen genomen moe-ten worden om deze knelpunten op te heffen.

De bevindingen worden verwerkt in een heldere rapportage. De rapportage zal voorzien worden van een advies en plan van aanpak om eventuele tekortkomingen op te lossen. Als ondersteuning van dit rapport zal er een volledige fotorapportage bijgevoegd worden om de geconstateerd gebreken visueel weer te kunnen geven.

Doorgaans moeten er meerdere disciplines ingeschakeld worden om uw pand weer brand-veilig te maken. Dat kan qua inkoop, afstemming, planning en realisatie een forse uitdaging zijn. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de uitvoeringsbegeleiding van dit soort hersteloperaties.
 
Ze ondersteunen u in dit traject met de volgende diensten:
• Overleg met bevoegd gezag.
• Opstellen herstelplan met tijdspad.
• Opstellen uitvragen voor offertes, beoordelen aanbiedingen.
• Afstemming tussen uitvoerende partijen, toezicht en planning.
• Begeleiding CCV-certificeringstrajecten.

Als het aankomt op brandveiligheid wilt u niets aan het toeval overlaten. Tegelijkertijd wilt u ook niet onnodig veel kosten maken.
Waar doet u goed aan? Minimale eis vanuit bouwbesluit of zijn er maatregelen nog nodig bovenop het Bouwbesluit?
Waar moet u allemaal rekening mee houden?

Wij geven u een gedegen advies of het nu over vervanging van of een sprinklerinstallatie of blusgas.

Het Programma van Eisen of UPD vormt het ontwerpdocument voor elke installatie, gecertifi-ceerd of niet gecertificeerd. Een uitgewerkt systeemontwerp bestaat uit een combinatie van een stuurfunctiematrix, een blokschema en projectietekeningen etc.. 

Adviseur Brandveiligheid kan op basis van een Programma van Eisen / UPD het volledige systeemontwerp voor uw realiseren. Ook kunnen wij in geval van een uitbreiding of verbouwing van uw gebouw een reeds bestaand systeemontwerp toetsen aan de hedendaagse wet- en regelgeving en aanpassen aan de nieuw ontstane situatie. Naast het opstellen van een systeemontwerp kunnen wij ook een onafhankelijke toetsing uitvoeren of met een door andere partijen opgesteld systeemontwerp kan worden voldaan aan de eisen en wensen van alle eisende partijen en belanghebbenden. Belangrijk daarbij is dat wij de markt van producenten en leveranciers over de volle breedte kennen, maar daarmee geen enkele commerciële binding hebben.

Bij het maken van een melderprojectie kan men ruimtes tegenkomen die niet met standaard detectiemiddelen of volgens de standaard projecteringsrichtlijnen kunnen worden uitgevoerd. 
In die gevallen zal maatwerk geleverd moeten worden en zal achteraf moeten worden vastgesteld en aangetoond dat de juiste keuze gemaakt is ten aanzien van brandmelder(s) en melderprojectie.
Om dit aan te tonen zal er een in de NEN2535 omschreven proefbrand gehouden moeten worden waarvan de uitkomst wordt vastgelegd in een proefbrandverslag. Wij hebben de kennis en de middelen om dergelijke proefbranden voor u uit te voeren.

De noodverlichting en vluchtwegsignalering dienen goed op orde zijn. Iedereen moet in geval van nood duidelijk kunnen zien waar de nooduitgangen zich bevinden en welke route zij daar-voor moeten afleggen. Ook als de stroom uitvalt of er rookontwikkeling plaats vindt.

Diensten die wij voor u kunnen bieden:
• Opstellen uitgangspuntendocument (PvE) noodverlichting en vluchtwegsignalering.
• Adviezen noodverlichting en vluchtwegsignalering.

In veel gevallen dient een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie na oplevering gecertificeerd te worden. Hiervoor dient een inspectie plaats te vinden die door een, door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde, inspectie-instelling wordt uitgevoerd. Het is ten zeerste aan te bevelen dat daarbij iemand aanwezig is die voldoende kennis heeft van brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen en van vigerende wet- en regelgeving. Dit om er zeker van te zijn dat door alle betrokken partijen de juiste interpretaties worden genomen.

Om hoge (her-)inspectiekosten te voorkomen kan het zeker voor grote en complexe installaties interessant zijn om deze tijdens de installatiefase en vooruitlopend op de daadwerkelijke inspectie te laten controleren. Zo worden eventuele afwijkingen tijdig ontdekt en kunnen er nog voordat de inspectie plaatsvindt corrigerende maatregelen worden genomen. Wij zijn, met de kennis en ervaring die we hebben, goed in staat om uw volledige certificeringstraject te begeleiden.

De brandveiligheidsinstallatie is afgerond en u wilt weten of de installatie voldoet aan de uit-gangspunten. Wij doen een onafhankelijke beoordeling waarna in een verslag vastgelegd wordt of de installatie voldoet aan de uitgangspunten en/of wat de gebreken zijn die een certificering in de weg zullen staan.

Veel ervaren vakmensen hebben tot op zekere hoogte verstand hebben van brandveiligheid. Maar een echte vakman weet ook waar zijn grenzen liggen en zal voor de specialties (zoals specifieke materiaalkennis en verborgen gebreken) toch aankloppen bij een expert, al is het maar voor een second opinion. Voor de bevestiging van belangrijke details.

U heeft een bestaande brandveiligheidsinstallatie en u wilt weten of deze installatie nog voldoet aan de huidige brandveiligheidsvoorschriften. Wij zullen met een bezoek op locatie beoordelen of de installatie voldoet aan de huidige brandveiligheidsvoorschriften en wat er noodzakelijk is om de installatie certificeringswaardig op peil te brengen.

Adviseur Brandveiligheid
Uw betrouwbare partner voor al uw vraagstukken op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, brandveiligheid en brandveiligheidsvoorzieningen.

Contact